Covid-19 Statement from Theatr Mwldan

Theatr Mwldan closed until further notice Theatr Mwldan yn cau hyd nes bydd hysbysiad pellach

Updated 24th July 2020

 

We know from the last survey results how much most of you are missing Mwldan during this continuing crisis, whether for cinema, live broadcasts, live performance or as a social space to meet friends and enjoy special experiences. We are determined that, when the time is right and it is safe to do so, we will once again open our doors and welcome you back.
 
Our challenge now is how best to ensure that Mwldan survives this crisis as a company, with as many jobs as possible still intact, and that is what we are most focused on right now. Apart from a precious community resource, we are also a business and we must take the right decisions to ensure we come out of this crisis and resume operations.
 
Our annual company turnover is around £1.3 million, of which some 80% is earned through income from ticket sales and our other income generating activities. The remaining 20% is provided by public funders, the vast majority of which comes from Arts Council of Wales. Over the years, enthusiastically supported by our community and audiences, we have been very successful in generating a very high ratio of earned income relative to public funding. However, that entrepreneurial success is now ironically our biggest threat to survival as we have temporarily lost all of that earned income as a result of this crisis.

We employ a staff team of 26 people, both full-time and part-time posts. We are therefore a significant employer within our local community, and we employ a high proportion of younger people under the age of 40 who have chosen to live and work locally.
 
We need to carefully plan how and when we resume operations. We are planning for our business recovery from this crisis to take very many months, but realistically we know that this might take years. We know that we need to take the long view for recovery.
 
We also know that it is highly likely that we will not be able to support all 26 jobs when we do re-open, and that it will take a longer period of recovery to get back to where we were before this crisis hit. We remain optimistic that we will get there in time. For now, though, we are now having to discuss the possibility of redundancies amongst our staff team whilst also looking for any creative solution that might avoid this action.
 
You may have noticed the recent UK Government announcement of £59 million for the arts and culture sector in Wales. However, at the time of writing, the details of this fund have not yet been revealed (what they will be channelling the funds towards, how and with what conditions attached) and so we are unaware if this fund will help our situation.
 
You may also be aware that the Welsh Government has announced that cinemas in Wales can open from 27 July, which sounds like good news. However, that is only part of the story. There are other factors at play which determine when we will be able to re-open in a safe and economically viable way.

 

  • We need to see significant levels of community confidence around re-attending; if we don’t have an audience, re-opening is not viable (we need to know that we can cover the cost of re-opening),
  • we need to have a new supply of cinema releases that audiences want to see (at present most new releases have been stalled),
  • and we need to ensure that we can provide high levels of staff and customer safety, aligned to established national protocols of operational safety.

 
Despite the fact that cinemas in England have been open since 4 July, the reality is that audience numbers have been incredibly low – due in part to safety concerns and also to the lack of new cinema releases. The reality is that re-opening cinemas is not economically viable at this time.
 
But we are looking forward to when we can re-open, and welcome you back, and we are thinking of creative and safe ideas of how to make this possible. Until then, we will remain closed but hopeful.
 
 
Our best wishes, 
Dilwyn Davies
CEO

 

Ein her nawr yw'r ffordd orau o sicrhau bod y Mwldan yn goroesi'r argyfwng hwn fel cwmni, gyda chymaint o swyddi â phosib yn dal i fodoli, a dyna beth rydym yn canolbwyntio arno fwyaf ar hyn o bryd. Ar wahân i adnodd cymunedol gwerthfawr, rydym hefyd yn fusnes a rhaid i ni wneud y penderfyniadau cywir i sicrhau ein bod yn dod allan o'r argyfwng hwn ac yn ailddechrau gweithrediadau.

 

Ein trosiant blynyddol fel cwmni yw tua £1.3 miliwn, ac mae tua 80% o hwn yn cael ei ennill trwy incwm o werthu tocynnau a'n gweithgareddau cynhyrchu incwm eraill. Mae'r 20% sy'n weddill yn cael ei ddarparu gan arianwyr cyhoeddus, gyda’r mwyafrif helaeth ohono yn dod oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru. Dros y blynyddoedd, gyda chefnogaeth frwd ein cymuned a'n cynulleidfaoedd, rydym wedi bod yn llwyddiannus iawn yn cynhyrchu cymhareb uchel iawn o incwm a enillwyd o'i gymharu ag arian cyhoeddus. Fodd bynnag, yn eironig, y llwyddiant entrepreneuraidd hwnnw bellach yw ein bygythiad mwyaf i oroesi, oherwydd o ganlyniad i’r argyfwng hwn, rydym dros dro wedi colli’r holl incwm hwnnw a enillwyd.

Rydym yn cyflogi tîm staff o 26 o bobl, mewn swyddi llawn amser a rhan-amser. Felly rydym yn gyflogwr sylweddol yn ein cymuned leol, a chyflogwn gyfran uchel o bobl iau o dan 40 oed sydd wedi dewis byw a gweithio'n lleol.

 

Mae angen i ni gynllunio'n ofalus sut a phryd rydym yn ailddechrau gweithrediadau. Rydym yn disgwyl i’r broses o adfer ein busnes o'r argyfwng hwn gymryd misoedd lawer o leiaf, ond mewn gwirionedd rydym yn gwybod y gallai hyn gymryd blynyddoedd. Rydym yn gwybod bod angen i ni ystyried y golwg hirdymor o ran adfer.

 

Gwyddom hefyd ei bod yn annhebygol iawn y byddwn yn gallu cynnal pob un o’r 26 swydd pan rydym yn ailagor, a bydd yn cymryd cyfnod hwy o adfer er mwyn cyrraedd yn ôl i’r lle yr oeddwn cyn i’r argyfwng hwn daro. Rydym yn parhau i fod yn optimistaidd y byddwn yn cyrraedd yno gydag amser. Er am y tro, mae'n rhaid i ni nawr drafod y posibilrwydd o ddileu swyddi ymhlith ein tîm staff tra’n chwilio hefyd am unrhyw ddatrysiad creadigol a allai osgoi'r weithred hon.

 

Efallai eich bod wedi sylwi ar gyhoeddiad diweddar Llywodraeth y DU o £59 miliwn ar gyfer y sector celfyddydau a diwylliant yng Nghymru. Fodd bynnag, ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid yw manylion y gronfa hon wedi'u datgelu eto (ym mha gyfeiriad y byddant yn sianelu'r arian, sut, a gyda pha amodau ynghlwm) ac felly nid yn gwybod a fydd y gronfa hon yn helpu ein sefyllfa.

 

Efallai eich bod hefyd yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gall sinemâu yng Nghymru agor o 27 Gorffennaf, sy'n swnio fel newyddion da. Fodd bynnag, dim ond rhan o'r stori yw hyn. Mae ffactorau eraill ar waith sy'n penderfynu pryd y byddwn yn gallu ailagor mewn ffordd ddiogel ac economaidd hyfyw.

  • Mae angen i ni weld lefelau sylweddol o hyder cymunedol ynghylch ail-fynychu; os nad oes gennym gynulleidfa, nid yw ailagor yn hyfyw (mae angen i ni wybod y gallwn dalu am y gost o ailagor),
  • mae angen i ni gael cyflenwad newydd o ffilmiau sinema y mae cynulleidfaoedd eisiau eu gweld (ar hyn o bryd mae'r mwyafrif o ffilmiau newydd wedi'u gohirio),
  • ac mae angen i ni sicrhau y gallwn ddarparu lefelau uchel o ddiogelwch staff a chwsmeriaid, sy’n cyd-fynd â phrotocolau cenedlaethol sefydledig o ddiogelwch gweithredol.

 

Er gwaethaf y ffaith bod sinemâu yn Lloegr wedi bod ar agor ers 4 Gorffennaf, y gwir amdani yw bod nifer y gynulleidfa wedi bod yn anhygoel o isel - yn rhannol oherwydd pryderon diogelwch a hefyd oherwydd diffyg ffilmiau sinema newydd. Y gwir amdani yw nad yw ailagor sinemâu yn economaidd hyfyw ar hyn o bryd.

 

Ond rydym yn edrych ymlaen at pan fyddwn yn gallu ailagor, a’ch croesawu chi yn ôl, ac rydym yn meddwl am syniadau creadigol a diogel o sut i wneud hyn yn bosibl. Tan hynny, byddwn yn aros ar gau ond yn obeithiol am y dyfodol.

 

Ein dymuniadau gorau,

 

Dilwyn Davies

Prif Swyddog Gweithredol

 


 

Following the temporary closure of Theatr Mwldan owing to the ongoing Coronavirus (Covid-19) situation, we regret to inform you that our advertised programme is now suspended until at least the end of September.

Unfortunately, this means that shows that were due to take place during this period have now been either postponed or cancelled.
 
Inevitably you will have questions if a show or screening you have booked for is affected, and we’ve endeavoured to answer as many of the most common questions as we can below.

If your enquiry is regarding programming or other urgent Mwldan business you can contact our CEO, Dilwyn Davies, on ceo@mwldan.co.uk. However, he is the only member of staff still working and therefore there may be a delayed response. With this in mind, we would ask you only to contact on matters of significant urgency.

 


 

Yn dilyn cau Theatr Mwldan dros dro oherwydd y sefyllfa Coronafeirws (Covid-19), bu'n rhaid atal ein rhaglen tan ddiwedd mis Medi o leiaf.


Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod sioeau a oedd i'w cynnal yn ystod y cyfnod hwn bellach wedi'u gohirio neu wedi'u canslo.

Rydym yn sylweddoli bod hyn yn gyfnod pryderus ac efallai bod gennych gwestiynau, felly rydym wedi ceisio ateb cynifer â phosibl o'r rhain yn ein Cwestiynau Cyffredin isod.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â rhaglennu neu fusnes brys arall y Mwldan gallwch gysylltu â'n Prif Swyddog Gweithredol, Dilwyn Davies, ar ceo@mwldan.co.uk. Fodd bynnag, ef yw'r unig aelod o staff sy'n dal i weithio ac felly efallai y bydd oedi wrth ymateb. Gyda hyn mewn golwg, byddem yn gofyn i chi gysylltu â materion o frys sylweddol yn unig.

 


 

CWESTIYNAU CYFFREDIN / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS1. A allaf ffonio'r swyddfa docynnau?
Gan ddechrau ddydd Mawrth, 17eg Mawrth, mae llinell ffôn y swyddfa docynnau wedi cael ei chau dros dro, felly ni fyddwch yn gallu cysylltu â ni dros y ffôn. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk. Byddwch yn amyneddgar gyda ni gan ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu ar gapasiti sylweddol is, a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

1. Can I speak to someone at the box office?
As of Tuesday 17th March, the box office phone line has been closed temporarily so you won’t be able to contact us by phone, however you can get in touch by email on boxoffice@mwldan.co.uk. Please bear with us as we are currently operating at significantly reduced capacity but we will respond as soon as we are able.2. Mae'r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei gohirio, beth ddylwn ei wneud?
Bydd eich tocyn yn cael ei ail-archebu'n awtomatig ar gyfer y dyddiad newydd a byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol i roi gwybod i chi am ddyddiad newydd y sioe (sylwch, bydd angen i ni ailystyried y trefniadau eistedd i sicrhau cadw pellter cymdeithasol a byddwn mewn cysylltiad yn agosach at yr amser i gynghori ar hyn). Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad newydd, anfonwch e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk gan nodi enw'r sioe, eich rhif archebu gwreiddiol neu enw llawn y person a archebodd y tocynnau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod cyfnewid tocynnau neu opsiynau ad-dalu pan fydd y swyddfa docynnau ar agor eto.


2. A show or screening I have booked for has been postponed, what should I do?
Your ticket will be automatically re-booked for the new date (please note that it will be necessary for us to revisit the seating arrangements to ensure social distancing and we will be in touch closer to the time to advise on this) and we will contact you directly to advise you of the new show date. If you’re unable to attend, please send an email to boxoffice@mwldan.co.uk stating the name of the show, your original booking number or full name of the person who booked the tickets and we will contact you to discuss credit or refund options as soon as we are able.

 

3. Mae fy sioe wedi ei gohirio, ond mae gen i'r tocynnau eisoes gyda'r dyddiad gwreiddiol.
Cadwch eich tocynnau'n ddiogel oherwydd bydd y rhain yn parhau i gael eu derbyn ar gyfer y dyddiad newydd. Os ydych wedi prynu'ch tocynnau ar-lein bydd y ddolen docynnau yn adnewyddu'n awtomatig gyda'r dyddiad newydd. Os oes eisoes gennych docynnau papur wedi’u printio gan y Mwldan, bydd angen i chi gasglu tocynnau newydd gyda'r dyddiad newydd arnynt. Gellir gwneud hyn ar unrhyw adeg cyn dyddiad y perfformiad newydd ar ôl i'r lleoliad ailagor i'r cyhoedd. Os gwnaethoch brynu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn, bydd yr e-docyn a anfonwyd atoch yn dal i fod yn ddilys (bydd y ddolen a anfonwyd atoch yn adnewyddu yn awtomatig gyda'r dyddiad newydd, felly bydd angen i chi lawrlwytho'ch tocyn eto o'r ddolen yn eich e-bost cadarnhau archeb wreiddiol).

3. My show or screening has been postponed, but I already have the tickets with the original date.
If you already have physically printed tickets from Mwldan, you will need to collect replacements tickets with the new date on. This can be done at any time prior to the new performance date after the venue reopens to the public. If you purchased tickets online or over the phone, the e-ticket you were sent will still be valid (the link you were sent will automatically refresh with the new date, so you will just need to re-download your ticket from the link in your original email booking confirmation).4. Mae’r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei chanslo, beth ddylwn ei wneud?
Bydd pob cwsmer yn derbyn ad-daliad llawn neu nodyn credyd a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu hyn. Byddwch yn amyneddgar gyda ni, gallai gymryd peth amser i ni brosesu'r ad-daliad oherwydd bod llai o staff gennym yn gweithio, ond gallwch fod yn sicr y byddwn yn prosesu unrhyw ad-daliadau/nodiadau credyd sy'n ddyledus.

4. A show I have booked for has been cancelled, what should I do?
All customers will receive a full refund or credit note for use against a future show or screening and we will contact you to arrange this.  Pease bear with us, it could take us some time to process the refund due to our reduced staffing, but please be reassured that we will be processing any refunds/credit notes due.

 

5. Beth ddylwn ei wneud os yw fy nhocynnau ar gyfer perfformiadau o fis Mehefin ymlaen?
Peidiwch â chysylltu â ni os ydych wedi archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau yn hwyrach yn y flwyddyn, ond gallwn eich sicrhau os bydd perfformiadau yn y dyfodol yn cael eu canslo neu eu gohirio, byddwn yn cysylltu'n â chi’n uniongyrchol. Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus ac yn adolygu unrhyw newidiadau yn ôl yr angen a byddwn yn cysylltu yn uniongyrchol ag unrhyw gwsmeriaid yr effeithir arnynt.

5. What shall I do if I have booked tickets for performances or screenings from June onwards?
Please do not get in touch with us if you have booked for performances later in the year, but be reassured that if future performances are cancelled or postponed, we will contact you directly. We are closely monitoring the situation and will contact any affected customers directly as any necessary changes to the programme occur.

 

6. Pa mor fuan byddaf yn cael ad-daliad?
Os cafodd eich tocynnau eu prynu gyda cherdyn credyd neu ddebyd byddwn yn ymdrechu i brosesu'ch ad-daliad cyn gynted â phosibl. Os cafodd eich tocynnau eu prynu drwy unrhyw ddull talu arall (arian parod, siec ac ati) yna byddwn yn cysylltu â chi yn fuan i drefnu eich ad-daliad cyn gynted ag y bydd llinell ffôn ein swyddfa docynnau ar agor eto - gall hyn fod mewn ychydig wythnosau whilst restrictions remain in place.
 
6. How soon will I get my refund?
If your tickets were purchased with a credit or debit card we will endeavour to process your refund as soon as possible. If you purchased tickets via any other payment method (cash, cheque, etc) then we will be in touch with you shortly to arrange your refund as soon as our box office phone line is operational again – this may be in a few weeks whilst restrictions remain in place.
 


7. Archebais fel rhan o grŵp ac nid yw'r dyddiad newydd yn gyfleus i ni gyd ddod yn ôl?
Gallwn drefnu ad-daliad i'r rhai yn y grŵp nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

7. I booked as part of a group and a new date isn’t convenient for us all to attend?
We can arrange a refund for those in the group who are unable to attend.

 

8. A oes modd archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol?
Gallwch archebu tocynnau ar gyfer holl sioeau Mwldan drwy ein gwefan mwldan.co.uk neu trwy ein Ap Mwldan (ar gael ar gyfer Android ac iPhone trwy Google Play neu Apple App Store)

8. Can I still book tickets for future events?
You can book tickets for all Mwldan shows later in the year through our website mwldan.co.uk or via our App (available for Android and iPhone via Google Play or Apple App Store)

  

 

C