Gŵyl Fawr Aberteifi: Talwrn y Beirdd

YN CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI

Cynhelir Talwrn y Beirdd yn y Castell ar nos Fercher 27af o Mehefin am 7.30yh. Cyfle i weld pedwar tîm o feirdd lleol yn trin a thrafod geiriau er mwyn ceisio ennill tarian goffa y diweddar Brifardd Dic Jones.  Bydd cadair yr Eisteddfod  yn cael ei throsglwyddo yn swyddogol i’r Pwyllgor Llen yn ystod y noson. 

NODIR OS GWELWCH YN DDA - Bydd tocynnau i'r digwyddiad hwn yn £5 - ar gael yng Nghastell Aberteifi with y drws yn unig. 

 

AMDAN YR ŴYL 

 

Gŵyl ddiwylliannol Gymraeg flynyddol tref Aberteifi yw’r  Ŵyl Fawr - wythnos lawn o weithgaredd yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns.

Sefydlwyd yr Ŵyl yn 1952 fel Eisteddfod lled-genedlaethol – man canol rhwng Eisteddfodau bach lleol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Yn 2017 cynhelir yr Ŵyl yn Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi.

Mae’r Ŵyl yn dechrau ddydd Sadwrn gyda Seremoni Gyhoeddi yng Nghastell Aberteifi . Nos Fawrth a Nos Iau ceir cyfle i weld talent lleol ar ei orau gyda pherfformiad o sioe gerdd Gymraeg gan griw CICA sef plant a phobl ifanc y cylch. Nos Fercher daw beirdd at ei gilydd yng Nghastell Aberteifi i gystadlu yn Nhalwrn y Beirdd. Nos Wener a dydd Sadwrn daw cystadleuwyr o bell ac agos i gystadlu yn yr Eisteddfod sydd yn cynnwys cystadlaethau cerdd, llefaru a

dawns - mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys seremoni cadeirio’r Bardd a chystadleuaeth y Rhuban Glas i brif unawdwyr yr Ŵyl.

Daw’r Ŵyl i ben ddydd Sul gyda oedfa boreol am 10yb yn Capel Mair, a Chyngerdd Cloi’r Ŵyl gyda’r nos yng Nghastell Aberteifi.  

gwylfawraberteifi.com

 

£5

Browse more shows tagged with: