Inclusive Tourism, Access to all in West Wales

DIGWYDDIAD AM DDIM

NOD Y DYDD:

I gysylltu â'r ymgyrch Diwrnod Mynediad i'r Anabl cenedlaethol, bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â Thwristiaeth Gynhwysol yng Ngorllewin Cymru er mwyn ymestyn prif dymor twristiaeth ac i agor cyfleoedd mwy amrywiol ar gyfer darparwyr twristiaeth i ddatblygu marchnadoedd a rhwydweithiau cymdeithasol newydd ar draws y gymuned.

Wrth ddatblygu'r sector twristiaeth, bydd y gwelliannau’n elwa’r bobl yn yr ardal sydd wedi eu hymyleiddio, gan greu mwy o gyfleoedd i gymryd rhan lawn yn yr holl sydd gan Orllewin Cymru i'w gynnig yn gorfforol ac yn gymdeithasol. 

I fod yn wirioneddol gynhwysol, bydd dehonglydd iaith arwyddion yn bresennol a chyfieithydd ar y pryd i drosi i’r Gymraeg.

RHAGLEN

10.30 - Croeso ac ymweld â'r stondinau - Hyrwyddo Cynwysoldeb yn y caffi

11.00 - Cyflwyniad i Dwristiaeth Gynhwysol: Canolbwyntio ar Orllewin Cymru fel cyrchfan twristiaeth amrywiol a chynhwysol - Jim Bowen, Fferm Ofal Clynfyw

11.30 – ‘Gwasanaethau Iechyd Naturiol yng Ngorllewin Cymru’ - Ffilm fer yn cyflwyno’r hyn y gall Gorllewin Cymru ei gynnig o ran Darpariaeth Iechyd sy’n Seiliedig ar Natur ar gyfer marchnad dwristaidd fwy amrywiol sy'n cynrychioli anghenion cymdeithas ehangach

12.00 - Eich Parc Cenedlaethol  a manteision cysylltu â'r awyr agored ar gyfer iechyd a lles: Hannah Buck, Swyddog Polisi Iechyd a Thwristiaeth, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

12.30 - Y Modd Gall y Celfyddydau Lywio Twristiaeth Gynhwysol: Rachel Stelmach, Celfyddydau Anabledd Cymru, Swyddog Maes Gorllewin Cymru. Canolbwyntio ar wneud celf, yn ei holl ffurfiau, yn hygyrch i bob artist anabl / pobl sy'n dymuno cymryd rhan ynddi, ar ba bynnag lefel. Gyda ffocws penodol ar dwristiaeth a sut gall celfyddydau cynhwysol elwa'r sector. 

1.00 - Cinio, rhwydweithio ac ymweld â stondinau

1.30 - Cyfleoedd ar gyfer Darpariaeth Chwaraeon Awyr Agored Cynhwysol: Paul Renfro - Cydlynydd Hamdden Gynaliadwy, Fforwm Arfordirol Sir Benfro

2.00 - Twristiaeth Amlddiwylliannol yng Nghymru: Siobhan Corria - Pennaeth Cynhwysiant, Gweithredu dros Blant. Datblygu cyfleoedd ar gyfer amrywiaeth ddiwylliannol o fewn twristiaeth a'n cymuned yn ei chyfanrwydd. Gyda ffocws ar fwy na diwylliant traddodiadol Cymreig, bydd y cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar Gymru amlddiwylliannol a sut y gall twristiaeth helpu i wella cynhwysiant diwylliannol fel cyfanrwydd.

2.30 - Crynodeb, casgliadau a chamau gweithredu pellach

3.00 - Diwedd ...

FREE / AM DDIM

Browse more shows tagged with: