Changes to advertised programme

NEWIDIADAU I'R RHAGLEN A HYSBYSEBWYD / CHANGES TO OUR ADVERTISED PROGRAM   

20 Awst  / August  2020 

 

COVID-19

In light of the ongoing situation we face with Covid-19, we have taken the decision to close Mwldan to the public with immediate effect, until further notice. 

Following the temporary closure of Theatr Mwldan owing to the ongoing Coronavirus (Covid-19) situation, we regret to inform you that our advertised programme is now suspended until at least the end of September.

Unfortunately, this means that shows that were due to take place during this period have now been either postponed or cancelled.
 
Inevitably you will have questions if a show or screening you have booked for is affected, and we’ve endeavoured to answer as many of the most common questions as we can below.

If your enquiry is regarding programming or other urgent Mwldan business you can contact our CEO, Dilwyn Davies, on ceo@mwldan.co.uk. However, he is the only member of staff still working and therefore there may be a delayed response. With this in mind, we would ask you only to contact on matters of significant urgency.

We will be reviewing the situation regularly and will update you all via email or socials either about reopening or extending the period that we are closed.

 


 

Yn dilyn cau Theatr Mwldan dros dro oherwydd y sefyllfa Coronafeirws (Covid-19), bu'n rhaid atal ein rhaglen tan ddiwedd mis Medi o leiaf.

Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod sioeau a oedd i'w cynnal yn ystod y cyfnod hwn bellach wedi'u gohirio neu wedi'u canslo.

Rydym yn sylweddoli bod hyn yn gyfnod pryderus ac efallai bod gennych gwestiynau, felly rydym wedi ceisio ateb cynifer â phosibl o'r rhain yn ein Cwestiynau Cyffredin isod.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â rhaglennu neu fusnes brys arall y Mwldan gallwch gysylltu â'n Prif Swyddog Gweithredol, Dilwyn Davies, ar ceo@mwldan.co.uk. Fodd bynnag, ef yw'r unig aelod o staff sy'n dal i weithio ac felly efallai y bydd oedi wrth ymateb. Gyda hyn mewn golwg, byddem yn gofyn i chi gysylltu â materion o frys sylweddol yn unig.

Byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd a byddwn yn eich diweddaru i gyd trwy e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol naill ai ynghylch ailagor, neu ymestyn y cyfnod yr ydym ar gau. 

 1. A allaf ffonio'r swyddfa docynnau?
Gan ddechrau ddydd Mawrth, 17eg Mawrth, mae llinell ffôn y swyddfa docynnau wedi cael ei chau dros dro, felly ni fyddwch yn gallu cysylltu â ni dros y ffôn. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk. Byddwch yn amyneddgar gyda ni gan ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu ar gapasiti sylweddol is, a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

1. Can I speak to someone at the box office?
As of Tuesday 17th March, the box office phone line has been closed temporarily so you won’t be able to contact us by phone, however you can get in touch by email on boxoffice@mwldan.co.uk. Please bear with us as we are currently operating at significantly reduced capacity but we will respond as soon as we are able.


2. Mae'r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei gohirio, beth ddylwn ei wneud?
Bydd eich tocyn yn cael ei ail-archebu'n awtomatig ar gyfer y dyddiad newydd a byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol i roi gwybod i chi am ddyddiad newydd y sioe (fe ddyrennir yr un seddi i chi a’ch bwciad gwreiddiol). Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad newydd, anfonwch e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk gan nodi enw'r sioe, eich rhif archebu gwreiddiol neu enw llawn y person a archebodd y tocynnau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod cyfnewid tocynnau neu opsiynau ad-dalu pan fydd y swyddfa docynnau ar agor eto.

2. A show or screening I have booked for has been postponed, what should I do?
Your ticket will be automatically re-booked for the new date (you will be allocated the same seats as your original booking) and we will contact you directly to advise you of the new show date. If you’re unable to attend, please send an email to boxoffice@mwldan.co.uk stating the name of the show, your original booking number or full name of the person who booked the tickets and we will contact you to discuss credit or refund options as soon as we are able.
 

3. Mae fy sioe wedi ei gohirio, ond mae gen i'r tocynnau eisoes gyda'r dyddiad gwreiddiol.
Cadwch eich tocynnau'n ddiogel oherwydd bydd y rhain yn parhau i gael eu derbyn ar gyfer y dyddiad newydd. Os ydych wedi prynu'ch tocynnau ar-lein bydd y ddolen docynnau yn adnewyddu'n awtomatig gyda'r dyddiad newydd.
Os oes eisoes gennych docynnau papur wedi’u printio gan y Mwldan, bydd angen i chi gasglu tocynnau newydd gyda'r dyddiad newydd arnynt. Gellir gwneud hyn ar unrhyw adeg cyn dyddiad y perfformiad newydd ar ôl i'r lleoliad ailagor i'r cyhoedd. Os gwnaethoch brynu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn, bydd yr e-docyn a anfonwyd atoch yn dal i fod yn ddilys (bydd y ddolen a anfonwyd atoch yn adnewyddu yn awtomatig gyda'r dyddiad newydd, felly bydd angen i chi lawrlwytho'ch tocyn eto o'r ddolen yn eich e-bost cadarnhau archeb wreiddiol).

3. My show or screening has been postponed, but I already have the tickets with the original date.
If you already have physically printed tickets from Mwldan, you will need to collect replacements tickets with the new date on. This can be done at any time prior to the new performance date after the venue reopens to the public. If you purchased tickets online or over the phone, the e-ticket you were sent will still be valid (the link you were sent will automatically refresh with the new date, so you will just need to re-download your ticket from the link in your original email booking confirmation).4. Mae’r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei chanslo, beth ddylwn ei wneud?
Bydd pob cwsmer yn derbyn ad-daliad llawn neu nodyn credyd a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu hyn. Byddwch yn amyneddgar gyda ni, gallai gymryd peth amser i ni brosesu'r ad-daliad oherwydd bod llai o staff gennym yn gweithio, ond gallwch fod yn sicr y byddwn yn prosesu unrhyw ad-daliadau/nodiadau credyd sy'n ddyledus.4. A show I have booked for has been cancelled, what should I do?
All customers will receive a full refund or credit note for use against a future show or screening and we will contact you to arrange this.  Pease bear with us, it could take us some time to process the refund due to our reduced staffing, but please be reassured that we will be processing any refunds/credit notes due.
 

5. Beth ddylwn ei wneud os yw fy nhocynnau ar gyfer perfformiadau o fis Mehefin ymlaen?
Peidiwch â chysylltu â ni os ydych wedi archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau yn hwyrach yn y flwyddyn, ond gallwn eich sicrhau os bydd perfformiadau yn y dyfodol yn cael eu canslo neu eu gohirio, byddwn yn cysylltu'n â chi’n uniongyrchol. Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus ac yn adolygu unrhyw newidiadau yn ôl yr angen a byddwn yn cysylltu yn uniongyrchol ag unrhyw gwsmeriaid yr effeithir arnynt.

5. What shall I do if I have booked tickets for performances or screenings from June onwards?
Please do not get in touch with us if you have booked for performances later in the year, but be reassured that if future performances are cancelled or postponed, we will contact you directly. We are closely monitoring the situation and will contact any affected customers directly as any necessary changes to the programme occur.
 

6. Pa mor fuan byddaf yn cael ad-daliad?
Os cafodd eich tocynnau eu prynu gyda cherdyn credyd neu ddebyd byddwn yn ymdrechu i brosesu'ch ad-daliad cyn gynted â phosibl. Os cafodd eich tocynnau eu prynu drwy unrhyw ddull talu arall (arian parod, siec ac ati) yna byddwn yn cysylltu â chi yn fuan i drefnu eich ad-daliad cyn gynted ag y bydd llinell ffôn ein swyddfa docynnau ar agor eto - gall hyn fod mewn ychydig wythnosau whilst restrictions remain in place.
 
6. How soon will I get my refund?
If your tickets were purchased with a credit or debit card we will endeavour to process your refund as soon as possible. If you purchased tickets via any other payment method (cash, cheque, etc) then we will be in touch with you shortly to arrange your refund as soon as our box office phone line is operational again – this may be in a few weeks whilst restrictions remain in place.
 

7. Archebais fel rhan o grŵp ac nid yw'r dyddiad newydd yn gyfleus i ni gyd ddod yn ôl?
Gallwn drefnu ad-daliad i'r rhai yn y grŵp nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

7. I booked as part of a group and a new date isn’t convenient for us all to attend?
We can arrange a refund for those in the group who are unable to attend.
 

8. Can tickets be booked for future events?
You can book tickets for all Mwldan shows through our website mwldan.co.uk or through our Mwldan App (available for Android and iPhone via Google Play or Apple App Store)

8. Can I still book tickets for future events?

You can book tickets for all Mwldan shows later in the year through our website mwldan.co.uk or via our App (available for Android and iPhone via Google Play or Apple App Store)

  

C