Gwybodaeth Tocynnau

Noder, rydym wedi newid ein polisi Cyfnewidiadau ac Ad-daliadau arferol dros dro, felly nid oes unrhyw gyfyngiad amser ar ba bryd y gallwch newid am nodyn credyd. Felly os ydych chi'n teimlo'n sâl, neu'n ansicr ynglŷn â dod allan, siaradwch â'n swyddfa docynnau.

AD-DALU A CHYFNEWID:

Os nad ydych yn medru mynychu perfformiad neu ddarllediad yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei gyfer, gallwch ddod yn ôl a'ch tocynnau a gallwn roi nodyn credyd llawn i chi

 

CYNLLUNIO EICH YMWELIAD 

P’un ai os ydych yn ymweld â ni am y tro cyntaf neu yn un o’n hymwelwyr rheolaidd, rydym am wneud eich ymweliad yma mor bleserus â phosibl. Isod ac ar y dde mae ‘na ddolenni i wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.


           
WEDI ARCHEBU EICH TOCYNNAU? 
        
Yn gyntaf, gwiriwch eich tocynnau’n ofalus (dyddiau, amserau a digwyddiadau), a rhowch wybod i’r swyddfa docynnau os oes unrhyw beth o’i le. Cliciwch ar y linc ar yr ochr dde i weld ein telerau ac amodau cyflawn.


AMSERAU CYCHWYN


Bydd ein ffilmiau yn cychwyn ar yr amser caiff ei hysbysebu yn y rhaglen (bydd yr hysbysluniau yn rhedeg am hyd at 20 munud cyn yr amser cychwyn caiff ei hysbysebu).                              

Os bydd unrhyw newidiadau i’r digwyddiad rydych wedi archebu tocynnau ar ei gyfer, yna byddwn yn ceisio cysylltu â chi gan ddefnyddio’r rhif wnaethoch ei rhoi i ni ar adeg archebu’r tocynnau.                                                       
 

ARCHEBWCH DOCYNNAU O FLAEN LLAW


Os nad ydych wedi cadw eich tocynnau o flaen llaw cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau i wirio argaeledd cyn i chi ddechrau ar eich siwrnai. O dro i dro bydd manylion yn newid neu bydd sioe yn gwerthu pob tocyn, a ni hoffwn siomi unrhyw un.


CANIATEWCH DDIGON O AMSWER!


Nid oes unrhyw un yn hoffi ciwio. Gall ein Swyddfa Docynnau fod yn le prysur iawn yn y cyfnod cyn i ffilm gychwyn. Rydym yn argymell eich bod yn archebu tocynnau o flaen llaw neu yn cyrraedd digon cynnar i osgoi aros mewn ciw.

 

***YN ARCHEBU TOCYNNAU AR GYFER DIGWYDDIAD YNG NGHASTELL ABERTEIFI?***

  • Cyfeiriwch at y dudalen digwyddiadau ar ein gwefan am wybodaeth hanfodol sy’n benodol i’r digwyddiad megis trefniadau eistedd, addasrwydd oed, gwybodaeth am arlwyo ac ati.
  • Caiff wybodaeth hanfodol bellach mewn perthynas â'ch digwyddiad ei hanfon atoch yn agosach at y dyddiad. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach mewn perthynas â’r digwyddiad rydych wedi archebu tocynnau ar ei gyfer.
  • Mae termau ac amodau  tocynnu arferol Theatr Mwldan hefyd yn gymwys i ddigwyddiadau yng Nghastell Aberteifi.

 

ARCHEBU HEB DALIAD

  • Nid oes modd archebu heb daliad ar gyfer perfformiadau sinema.
  • Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer am 7 niwrnod ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i'w hail werthu. Rhaid gwneud taliad yn syth ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod i sioe. 

 

AD-DALU A CHYFNEWID:

 

  • Os ydych ddim yn medru mynychu perfformiad neu darllediad yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, fe allwch ddod yn ol a'ch tocynnau lan hyd at saith diwrnod cyn dyddiad y perfformiad ac fe fyddwn yn gallu rhoi nodyn credyd llawn atoch.
  • Neu gallwn newid eich tocynnau ar gyfer perfformiad mwy cyfleus o'r un sioe neu ffilm, neu mewn achosion o dy llawn fe allwn gwneud ein gorau i ail-werthu eich tocynnau (ni allwn sicrhau y bydd hyn yn bosibl).
  • Fe gynghorwn i chi gymryd sylw o dystysgrifau oedran ffilmiau i osgoi gael eich siomi, ni ellir gynnig ad-daliad os brynwch docynnau ar gyfer ffilm nad ydych o oedran i weld.
  • Ni all tocynnau credyd/anrheg gael ei gyfnewid ar gyfer arian parod. Os caiff unrhyw eitem a gafodd ei brynu gyda thaleb ei gyfnewid neu ei ad-dalu, caiff unrhyw arian sy'n ddyledus ei ychwanegu at y balans ar y daleb.

 

SEDDAU:

Caiff seddau ar gyfer digwyddiadau yn awditoria Theatr Mwldan eu dyrannu (felly cewch rif sedd a disgwylir i chi eistedd yn y sedd honno). Mae ein system archebu ar-lein yn eich caniatáu i ddewis eich seddau eich hun. Os hoffech newid eich seddau ar ôl i chi gadarnhau eich archeb neu os oes gennych unrhyw ofynion arbennig, yna cysylltwch â’n swyddfa docynnau ar 01239 621200 a gwnawn ein gorau i ateb eich anghenion. Mae rhifau eich seddau i’w gweld yn glir ar eich tocynnau. Siaradwch ag aelod o staff ar ôl i chi gyrraedd os oes angen cymorth arnoch.

G